Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thông báo bán máy móc thiết bị

Theo thộng báo số 258/TB-XL&QLDA ngày 12/11/2017 và thộng báo số 259/TB-XL&QLDA ngày 14/11/2017

 

Thông báo đính kèm (Tải về)