Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thông báo bán máy móc thiết bị

Theo thông báo số 283/TB-XL&QLDA ngày 06/12/2017

 

 

Thông báo đính kèm (Tải về)