Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thông báo bán máy móc thiết bị

Theo thông báo số 73/TB-XL&QLDA ngày 10/05/2018

 

Thông báo đính kèm (Tải về)