Tên Tập Tin Cần Tải Về      Download
CNT BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN 2014
     Download
CNT BCTC 6 THÁNG 2014
     Download
CNT BCTC HOP NHẤT KT NĂM 2013
     Download
CNT BCTC  KT NĂM 2013 - CTY MẸ
     Download
BCTC HỢP NHẤT Q4-2013
     Download
BCTC CTY MẸ Q4-2013
     Download
BCTC CTY MẸ Q3-2013
     Download
BCTC HỢP NHẤT Q3-2013
     Download
KQKD CTY MẸ Q2 - 2013
     Download
KQKD HN Q2 - 2013
     Download
BCTC HN SX 6T - 2013
     Download
BCTC CTY MẸ SX 6T - 2013
     Download
BCTC HN Q2 - 2013
     Download
BCTC HN Q4 - 2012
     Download
BCTC CTY MẸ Q4 - 2012
     Download
BCTC HN Q1 - 2013
     Download
BCTC CTY MẸ Q1 - 2013
     Download
KQKD HN Q1 - 2013
     Download
KQKD CTY MẸ Q1 - 2013
     Download
BCTC CTY MẸ Q2 - 2013
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2012.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 3/2012 - Công Ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2012. (Đã soát xét).
     Download
Báo cáo tài chính Quý 2/2012 - Công Ty C&T (Đã soát xét).
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2012.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 2/2012 - Công Ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2012.
     Download
Báo cáo thường niên năm 2011.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 1/2012 - Công Ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 - Công ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 - Công ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2011.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 4/2011 - Công Ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2011.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 3/2011 - Công Ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2011 - Đã được soát xét.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2011.
     Download
Báo cáo tài chính đã được soát xét Quý 2/2011 - Công ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 2/2011 - Công Ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2011.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 1/2011 - Công Ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010.
     Download
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 - Công ty C&T.
     Download
Báo cáo thường niên năm 2010 (Bản tiếng Anh).
     Download
Báo cáo thường niên năm 2010 (Bản tiếng Việt).
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2010.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 4/2010 - Công Ty C&T.
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2010.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 3/2010 - Công Ty C&T
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2010.
     Download
Báo cáo tài chính Quý 2/2010 - Công Ty C&T
     Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2010.
     Download