• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096

Căn cứ quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư  quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;

Xét đơn xin từ nhiệm ngày 26/05/2016 của Ông Trần Công Quốc Bảo và biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09/06/2016. Thay mặt HĐQT Công ty, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định số 47/QĐ-TC ngày 24/06/2016 cho Ông Trần Công Quốc Bảo từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ 30/06/2016.

Kèm theo file (Tải về)

 

Đối tác