Căn cứ quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư  quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;

Xét đơn thôi việc ngày 12/05/2016 của Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn và đề nghị của Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính. Thay mặt HĐQT Công ty, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định số 43/QĐ-TC ngày 08/06/2016 cho Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn từ nhiệm chức vụ Giám Đốc Khối Kinh doanh kiêm trưởng phòng Kinh doanh kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2016.

 

Kèm theo file (Tải về)