Căn cứ quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư  quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;

Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định số 68/QĐ-TC ngày 22/08/2016 bổ nhiệm Ông Phùng Đạt Đức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư  kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2016.

 

Kèm theo file (Tải về)